Research and Innovation fund for Small scale Enterprise: RISE


       เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้แก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพของตนด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ วิจัย (สกว.) โดยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) จึงได้ร่วมมือกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ส่งเสริมกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม กิจการเพื่อสังคม วิสาหกิจเริ่มต้น และนักวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพการ เชื่อมโยงผลงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม ผ่านการสนับสนุน “ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise : RISE)” ด้วยโจทย์วิจัยที่เป็นความต้องการของผู้ประกอบการ


Download


แบบฟอร์ม DATE: 07/01/2019
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ   Download
แบบฟอร์มขั้นตอนการดำเนินงาน   Download
แบบฟอร์มรายชื่อผู้ทำงานในโครงการ   Download
แบบฟอร์มข้อมูลประวัติผู้ทำงานในโครงการ   Download
แบบฟอร์มความร่วมมือของผู้ประกอบการ   Download
แผ่นประชาสัมพันธ์   Download

Contact


เจ้าหน้าที่


คุณกุลวดี จิรชัยธร

 • โทรศัพท์: 0 2278 8200 ต่อ 8369 โทรสาร: 0 2298 0452
 • Email: kulwadee@trf.or.th
 • LineID: kulwadeerri

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

 • สถานที่ตั้ง:
  • ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์
   979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
   เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 • Email:
  • trfrri@trf.or.th

แผนที่